1. שופרא פתרונות יצירתיים (להלן תקרא "בעל האתר") מפעילת אתר מג'יק ויזה אשר מציע ייעוץ, עזרה ושירותים נלווים בתשלום, הקשורים לתהליך קבלת ויזה לארצות הברית. השרות ניתן באמצעות הטלפון ו/או מילוי שאלון הקיים באתר ו/או קבלת סיוע מאחד מנציגי החברה.

2. השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.

3. השירותים הניתנים ע"י אתר מג'יק ויזה כאמור כרוכים בתשלום, ביטול הזמנת שירות אינו מקנה זכות לקבלת החזר כספי, אלא אם צוין אחרת בגוף האתר או עפ"י הוראת כל דין. משתמשי האתר מתבקשים לקרא היטב את פרטי עלות השירותים השונים בטרם הזמנתם. בעל האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי השירותים המוצעים באתר.

4. בהמשך לסעיף הקודם, ביטול תור שנקבע לראיון בשגרירות מבלי מתן התראה מספקת כפי שדורשת השגרירות (3 ימי עסקים) עשוי להוביל לדרישת תשלום חדשה מצד השגרירות לצורך קביעת תור נוסף.

5. אתר מג'יק ויזה אינו פועל בתיאום ו/או שיתוף עם שגרירות ארצות הברית ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אחר. בעל האתר ו/או נציגיו ו/או מי מטעמם אינם מבטיחים ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת ויזה.

6. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.

7. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.

8. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

9. בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר. באחריות המשתמש לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

10. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, לבצע בפומבי או להציג כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.

11. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

12. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של חומר כלשהו המאוחסן באתר.

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי בעל האתר לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה ו/או להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

14. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

15. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.

16. בעל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

17. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע את השימוש באתר, את הגישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את ההרשמה לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, בעל האתר יעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר,במשתמשיו, במפעילי האתר או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בעל האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

18. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית שימוש באתר בכל דרך שהיא.

   

2009-2013  © כל הזכויות שמורות למג'יק ויזה
צור קשר - תקנון - מדיניות פרטיות  - ויזה לארה"ב - ויזה לארצות הברית